Ihmislähtöinen kieli ja hyvä vanhuus -tutkimushanke

Ikääntyminen ja vanhuus ovat teemoja, joita lähestytään mediassa ja politiikassa enimmäkseen ongelmakeskeisesti. Usein käy niin, ettei vanhusten oma ääni pääse kuuluviin heitä itseään koskevissa kysymyksissä. Tämä näkyy myös tutkimuksessa: tähänastinen tutkimus on keskittynyt ikääntymisen myötä mahdollisesti syntyviin rajoitteisiin, ja esimerkiksi vanhusten kielenkäyttöä ja vuorovaikutusta on tutkittu vielä vähäisesti.

Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen Ihmislähtöinen kieli ja hyvä vanhuus -tutkimushankkeessa tarkastellaan kielenkäyttöä vanhusten näkökulmasta. Tutkimuksessa otetaan huomioon ikääntyneiden erilaiset kielelliset roolit: vanhukset ovat paitsi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimivia kielenkäyttäjiä, myös kielellistettyjä tiedon ja toiminnan kohteita. Tutkimushanke on osa Lapinjärven kaksikielisen kunnan suurempaa kehittämishanketta, jossa kehitetään ihmislähtöistä vanhustyötä kokonaisuutena kunnan vanhuspalveluissa.

Ihmislähtöinen kieli ja hyvä vanhuus -hankkeessa tutkitaan yhdessä vanhusten, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa arjen käytänteitä, toimintaa ja kokemuksia. Tavoitteena on kehittää kenttätyön tuloksiin sekä aiempaan tutkimustietoon pohjautuen ihmislähtöistä kieltä, joka vahvistaa vanhusten omaa ääntä, lisää ymmärrystä sekä mahdollistaa kuuntelevaa ja osallistavaa vuorovaikutusta. Tutkimuksen aineisto kerätään etnografisesti kenttätyöjaksojen aikana. Hankkeessa hyödynnetään lisäksi toimintatutkimusta sekä kriittistä diskurssintutkimusta.

Mainokset